Info volwassenen

Gezinshuis WindMee

De kracht van professioneel opvoeden

in een gewone gezinssituatie


Voor wie is een gezinshuis?

De overheid wil dat kinderen zoveel mogelijk opgroeien in een normale gezinssituatie. Als dat niet thuis kan, is dit vaak in een pleeggezin. Maar soms zijn de problemen van kinderen te zwaar voor gewone pleegouders. Zolang de veiligheid van het kind zelf of anderen hierdoor niet in het geding is, kan een gezinshuis een goed alternatief zijn. Klik hier voor een uitgebreidere doelgroepbeschrijving.


Wat doet gezinshuis WindMee?

In gezinshuis WindMee wordt perspectief biedende opvang geboden in een gezin. In een gewoon huis met een grote tuin in het buitengebied van Etten-Leur. De gezinshuisouders nemen het kind op als gezinslid. Anders dan pleegouders zijn de gezinshuisouders professionele opvoeders. In gezinshuis WindMee zijn beide gezinshuisouders fulltime beschikbaar voor de kinderen.


Resultaat

Het kind wordt opgevoed in een veilige en stabiele gezinssituatie. Daardoor kan hij zich ontwikkelen. De (gedrags-)problemen worden hanteerbaar, voor het kind zelf en voor de mensen om hem heen. Het contact tussen het kind en zijn ouders is zo optimaal mogelijk. Het kind krijgt als het ware eindelijk weer eens wind mee.


Regels van het gezinshuis

Klik hier voor de huisregels.

Werkwijze

Uitgaande van wat werkt in de hulpverlening, staat bij Gezinshuis WindMee naast veiligheid, structuur en reinheid de relatie met de jeugdigen op de voorgrond. Wij bieden hulp en steun, stimulans, betrouwbaarheid, respect en consistentie, gebaseerd op de inzichten in orthopedagogisch klimaat van Peer van der Helm. In de opvoeding en begeleiding maken wij daarnaast gebruik van aspecten vanuit verscheidene methodieken, zoals de stabilisatiemethode (Arianne Struik), oplossingsgerichte bejegening, nieuwe autoriteit/geweldloos verzet (Haim Omer), cognitieve gedragstherapie, en het vlaggensysteem voor de seksuele ontwikkeling. In het werken met de belangrijke volwassenen rondom de jeugdigen maken we gebruik van aspecten van systeemtherapie.


Wie zijn gezinshuisouders?

Daphne Godefroy is psycholoog en werkt sinds haar afstuderen in de jeugdhulpverlening. Daar heeft ze veel ervaring heeft opgedaan met het begeleiden van zowel kinderen als de belangrijke volwassenen om het kind heen (ouders, pleegouders, professionele opvoeders). Dat komt haar nu ten goede als gezinshuisouder, zowel in het contact met de kinderen als met hun ouders.


Marcel Godefroy-Ferket heeft audiovisuele vormgeving aan de kunstacademie gestudeerd en daarna als grafisch vormgever gewerkt. Sinds 2014 is hij fulltime gezinshuisouder en volgt hij hiervoor meerdere vakinhoudelijke cursussen. Marcel is met zijn kalme en consequente houding voor het opvoeden in de wieg gelegd.


mei 2018

Vragenlijst Pedagogisch Leefklimaat

Afgenomen bij 5 kinderen


Open leefklimaat 4,5 - dit is boven het gemiddelde


Gesloten leefklimaat 2,3 - dit is beneden het gemiddeld


Ondersteuning 9,2

Wat je hier leert 8,4

Sfeer 9,1

Hoe het huis eruit ziet 9,8

Regels 6,8

Veiligheid 8,8


Opvallendheden en verbeterpunten

Naar voren komt dat de regels als duidelijk worden ervaren, maar dat sommige regels stom zijn. Een voorbeeld dat genoemd wordt is dat er doordeweeks geen suiker gegeten wordt in het gezinshuis. Met betrekking tot de veiligheid gaf een jeugdige een zeer lage score, omdat de gezinshuisouders destijds nog een BHV cursus moeten volgen. Inmiddels is er een BHV'er in het gezinshuis.

De score op gesloten leefklimaat kan omlaag door te werken aan het gevoel van drukte in het gezinshuis. Ook geeft een van de jeugdigen aan het moeilijk te vinden om de andere jeugdigen in het gezinshuis te vertrouwen.


Vragenlijst Onderlinge Omgang

Afgenomen bij 5 kinderen

Omdat een van de jeugdigen aangaf het moeilijk te vinden de andere jeugdigen te vertrouwen, is een vragenlijst over de onderlinge omgang afgenomen. Hieruit blijkt het volgende:


Negatieve omgang: 2,1 - dit is beneden het gemiddelde


Positieve omgang: 3,9 - dit is boven het gemiddelde


Opvallendheden en verbeterpunten

Eventuele verbeterpunten die naar voren komen, zijn dat er verhoogd gescoord wordt op 'andere jongeren hebben vaak een slecht humeur' en 'jongeren zijn hier jaloers'.


Het zit dus wel goed met het leefklimaat en de onderlinge omgang in ons gezinshuis.

De verbeterpunten die uit de vragenlijsten naar voren komen, zullen onderwerp van gesprek worden in het gezinshuis.

Copyright © All Rights Reserved