Aanmelding

Aanmelden

Gezinshuis WindMee heeft ruimte voor 5 kinderen. Wanneer er een plek vrij is of binnenkort vrijkomt, staat het gezinshuis open voor het aanmelden van een nieuw gezinshuiskind. Denk je aan wonen in ons gezinshuis, dan kun je bellen of mailen met de vraag of er een plek vrij is. Er wordt er op basis van de dan bekende informatie ingeschat of het gezinshuis kan bieden wat het kind nodig heeft.


Kennismaking

Op basis van de eerste inschatting wordt er een kennismakingsgesprek ingepland met de jeugdige en diens ouder(s)/voogd. Is er een eerste klik, dan wordt er verder gekeken of er sprake is van een goede match. De kennismaking beperkt zich niet tot een gesprek met ouder(s) en kind, maar kan inhouden dat de jeugdige meerdere malen op bezoek komt in het gezinshuis.


Matching

Een goede match is voor het goed verlopen van de plaatsing heel belangrijk. Er wordt daarom zorgvuldig gekeken of het gezinshuis een goede match is voor de jeugdige. Gezinshuis WindMee vraagt advies over de match tussen de jeugdige en de gezinsleden van het gezinshuis aan een extern bureau YKO. Het gezinshuis kan informatie opvragen over de jeugdige ten behoeve van een zorgvuldige matching. Wanneer zowel de jeugdige als het gezinshuis denken dat er sprake is van een goede match, kan het de jeugdige worden aangemeld.


Aanmelden

Voor het wonen in een gezinshuis is een beschikking nodig. Ouders kunnen hiervoor terecht bij het plaatselijke CJG of Wijkteam. Vervolgens kunnen ouders dan aanmelden bij het gezinshuis. Aanmelding kan ook gedaan worden door de CJG'er/Wijkteam of (gezins-)voogd. Na aanmelding wordt een plaatsingsgesprek ingepland. Ouder(s) en kind krijgen een map toegestuurd met daarin een folder 'privacy, vertrouwenspersoon en klachten'.


Start hulp

Naar aanleiding van het plaatsingsgesprek wordt een zorgplan opgesteld. Samen met de cliënt en diens betrokkenen, zoals ouder(s), (gezins-)voogd, hulpverleners etc., worden de doelen geformuleerd en wordt beschreven op welke manier we hieraan zullen werken, evenals welke afspraken we hierover maken (wie doet wat?). Ook worden de krachten van de cliënt beschreven, en de afspraken over contacten met overige hulp- en zorgverlening.

mei 2018

Vragenlijst Pedagogisch Leefklimaat

Afgenomen bij 5 kinderen


Open leefklimaat 4,5 - dit is boven het gemiddelde


Gesloten leefklimaat 2,3 - dit is beneden het gemiddeld


Ondersteuning 9,2

Wat je hier leert 8,4

Sfeer 9,1

Hoe het huis eruit ziet 9,8

Regels 6,8

Veiligheid 8,8


Opvallendheden en verbeterpunten

Naar voren komt dat de regels als duidelijk worden ervaren, maar dat sommige regels stom zijn. Een voorbeeld dat genoemd wordt is dat er doordeweeks geen suiker gegeten wordt in het gezinshuis. Met betrekking tot de veiligheid gaf een jeugdige een zeer lage score, omdat de gezinshuisouders destijds nog een BHV cursus moeten volgen. Inmiddels is er een BHV'er in het gezinshuis.

De score op gesloten leefklimaat kan omlaag door te werken aan het gevoel van drukte in het gezinshuis. Ook geeft een van de jeugdigen aan het moeilijk te vinden om de andere jeugdigen in het gezinshuis te vertrouwen.


Vragenlijst Onderlinge Omgang

Afgenomen bij 5 kinderen

Omdat een van de jeugdigen aangaf het moeilijk te vinden de andere jeugdigen te vertrouwen, is een vragenlijst over de onderlinge omgang afgenomen. Hieruit blijkt het volgende:


Negatieve omgang: 2,1 - dit is beneden het gemiddelde


Positieve omgang: 3,9 - dit is boven het gemiddelde


Opvallendheden en verbeterpunten

Eventuele verbeterpunten die naar voren komen, zijn dat er verhoogd gescoord wordt op 'andere jongeren hebben vaak een slecht humeur' en 'jongeren zijn hier jaloers'.


Het zit dus wel goed met het leefklimaat en de onderlinge omgang in ons gezinshuis.

De verbeterpunten die uit de vragenlijsten naar voren komen, zullen onderwerp van gesprek worden in het gezinshuis.

Copyright © All Rights Reserved