Algemeen

Kwaliteitshandboek

Gezinshuis WindMee maakt gebruik van een kwaliteitshandboek om richting te geven aan het professioneel handelen in het gezinshuis.

Hierin staat onder meer het privacyreglement en de klachtenregeling en alles wat je ook op deze website vindt onder kwaliteit en veiligheid.

Orthopedagogische ondersteuning

Gezinshuis WindMee ontvangt orthopedagogische ondersteuning van YKO.

Vertrouwenspersoon

Clienten van WindMee kunnen een beroep doen op de vertrouwenspersoon van Zorgbelang. De vertrouwenspersoon komt regelmatig naar het gezinshuis om de jeugdigen de gelegenheid te geven een beroep op haar te doen.

Ouders kunnen terecht bij AKJ.

Medicatie

Volgens de eisen van de Inspectie Jeugdzorg wordt medicatie van de gezinshuiskinderen bewaard achter dubbel slot. De uitgifte wordt geregistreerd.

Calamiteiten en (gewelds-)incidenten

Ons calamiteitenplan rust op artikel 4.1.8 van de Jeugdwet en het document “Leidraad meldingen jeugd” van de Inspectie Jeugdzorg en de eisen gesteld door de Gemeenten.

Wanneer er zich een calamiteit of geweld voordoet bij de verlening van jeugdhulp in het gezinshuis, melden wij dit direct bij de Inspectie Jeugdzorg en de Gemeente. We verstrekken bij die melding gegevens die voor het onderzoeken van de melding noodzakelijk zijn.

We melden de calamiteit ook aan de wettelijke vertegenwoordiger en de betrokken plaatsende instelling.

We maken een verslag van de calamiteit.

(Gewelds-)incidenten worden gemeld bij de toegang van de desbetreffende Gemeente met daarbij een beschrijving van het incident.

Methodisch handelen

Gezinshuis WindMee heeft kennis van en ervaring met verschillende methodieken. We kijken naar het individu en stemmen daar ons handelen op af, zolang dit niet in conflict is met het algemeen belang van het gezinshuis. We putten daarbij uit de inzichten in orthopedagogisch klimaat van Peer van der Helm. In de opvoeding en begeleiding maken wij daarnaast gebruik van aspecten vanuit verscheidene methodieken, zoals de stabilisatiemethode (Arianne Struik), oplossingsgerichte bejegening, nieuwe autoriteit/geweldloos verzet (Haim Omer), cognitieve gedragstherapie, en het vlaggensysteem voor de seksuele ontwikkeling. In het werken met de belangrijke volwassenen rondom de jeugdigen maken we gebruik van aspecten van systeemtherapie.

Protocollen

Gezinshuis WindMee denkt er over na of zij zelf nog protocollen moeten ontwikkelen en zo ja welke. Wat moet, dat moet, dus in ieder geval geldt dat we bij signalen van huiselijk geweld werken met de meldcode. De komende tijd gaan we bekijken wat we verder nog verplicht zijn. We willen echter uitgaan van "de bedoeling" boven allerlei ingewikkelde procedures. We willen namelijk zo min mogelijk paarse krokodillen.

Veiligheid

Gezinshuis WindMee onderschrijft de werkwijze in het Kwaliteitskader Rouvoet. Het laat jaarlijks onafhankelijk onderzoek doen naar de veiligheid van de jeugdigen in het gezinshuis door bureau YKO. Dit gebeurt middels een vragenlijst die de jeugdigen anoniem invullen.

Met betrekking tot seksueel gedrag werkt het gezinshuis met het Vlaggensysteem.

Verdere informatie over de veiligheid in het gezinshuis vind je hier.

Medezeggenschap

De medezeggenschap van cliënten binnen het gezinshuis is individueel ingeregeld door:

- Inspraak bij het hulpverleningsplan

- Inspraak in het pedagogische klimaat

24-uurs bereikbaarheid

Er is 24 uur per etmaal minimaal een van de gezinshuisouders telefonisch bereikbaar voor de gezinshuiskinderen, evenals voor vervangende zorgbegeleiders in het geval wij vrij of vakantie hebben.

mei 2018

Vragenlijst Pedagogisch Leefklimaat

Afgenomen bij 5 kinderen


Open leefklimaat 4,5 - dit is boven het gemiddelde


Gesloten leefklimaat 2,3 - dit is beneden het gemiddeld


Ondersteuning 9,2

Wat je hier leert 8,4

Sfeer 9,1

Hoe het huis eruit ziet 9,8

Regels 6,8

Veiligheid 8,8


Opvallendheden en verbeterpunten

Naar voren komt dat de regels als duidelijk worden ervaren, maar dat sommige regels stom zijn. Een voorbeeld dat genoemd wordt is dat er doordeweeks geen suiker gegeten wordt in het gezinshuis. Met betrekking tot de veiligheid gaf een jeugdige een zeer lage score, omdat de gezinshuisouders destijds nog een BHV cursus moeten volgen. Inmiddels is er een BHV'er in het gezinshuis.

De score op gesloten leefklimaat kan omlaag door te werken aan het gevoel van drukte in het gezinshuis. Ook geeft een van de jeugdigen aan het moeilijk te vinden om de andere jeugdigen in het gezinshuis te vertrouwen.


Vragenlijst Onderlinge Omgang

Afgenomen bij 5 kinderen

Omdat een van de jeugdigen aangaf het moeilijk te vinden de andere jeugdigen te vertrouwen, is een vragenlijst over de onderlinge omgang afgenomen. Hieruit blijkt het volgende:


Negatieve omgang: 2,1 - dit is beneden het gemiddelde


Positieve omgang: 3,9 - dit is boven het gemiddelde


Opvallendheden en verbeterpunten

Eventuele verbeterpunten die naar voren komen, zijn dat er verhoogd gescoord wordt op 'andere jongeren hebben vaak een slecht humeur' en 'jongeren zijn hier jaloers'.


Het zit dus wel goed met het leefklimaat en de onderlinge omgang in ons gezinshuis.

De verbeterpunten die uit de vragenlijsten naar voren komen, zullen onderwerp van gesprek worden in het gezinshuis.

Copyright © All Rights Reserved