Kwaliteit

Kwaliteitshandboek

Gezinshuis WindMee maakt gebruik van een kwaliteitshandboek om richting te geven aan het professioneel handelen in het gezinshuis.

Hierin staat onder meer het privacyreglement en de klachtenregeling en alles wat je ook op deze website vindt onder kwaliteit en veiligheid.

Orthopedagogische ondersteuning

Gezinshuis WindMee ontvangt orthopedagogische ondersteuning van YKO.

Veiligheid

Gezinshuis WindMee onderschrijft de werkwijze in het Kwaliteitskader Rouvoet. Het laat jaarlijks onafhankelijk onderzoek doen naar de veiligheid van de jeugdigen in het gezinshuis door bureau YKO. Dit gebeurt middels een vragenlijst die de jeugdigen anoniem invullen.

Met betrekking tot seksueel gedrag werkt het gezinshuis met het Vlaggensysteem.

Verdere informatie over de veiligheid in het gezinshuis vind je hier.

Methodisch handelen

Gezinshuis WindMee heeft kennis van en ervaring met verschillende methodieken. We kijken naar het individu en stemmen daar ons handelen op af, zolang dit niet in conflict is met het algemeen belang van het gezinshuis. We putten daarbij uit de inzichten in orthopedagogisch klimaat van Peer van der Helm. In de opvoeding en begeleiding maken wij daarnaast gebruik van aspecten vanuit verscheidene methodieken, zoals de stabilisatiemethode (Arianne Struik), oplossingsgerichte bejegening, nieuwe autoriteit/geweldloos verzet (Haim Omer), cognitieve gedragstherapie, en het vlaggensysteem voor de seksuele ontwikkeling. In het werken met de belangrijke volwassenen rondom de jeugdigen maken we gebruik van aspecten van systeemtherapie.

Medezeggenschap

De medezeggenschap van cliënten binnen het gezinshuis is individueel ingeregeld door:

- Inspraak bij het hulpverleningsplan

- Inspraak in het pedagogische klimaat

Vertrouwenspersoon

Clienten van WindMee kunnen een beroep doen op de vertrouwenspersoon van Zorgbelang. De vertrouwenspersoon komt regelmatig naar het gezinshuis om de jeugdigen de gelegenheid te geven een beroep op haar te doen.

Ouders kunnen terecht bij AKJ.

Medicatie

Volgens de eisen van de Inspectie Jeugdzorg wordt medicatie van de gezinshuiskinderen bewaard achter dubbel slot. De uitgifte wordt geregistreerd.

24-uurs bereikbaarheid

Er is 24 uur per etmaal minimaal een van de gezinshuisouders telefonisch bereikbaar voor vervangende zorgbegeleiders ten aanzien van de geplaatste kinderen.

Calamiteiten en (gewelds-)incidenten

Ons calamiteitenplan rust op artikel 4.1.8 van de Jeugdwet en het document “Leidraad meldingen jeugd” van de Inspectie Jeugdzorg en de eisen gesteld door de Gemeenten.

Wanneer er zich een calamiteit of geweld voordoet bij de verlening van jeugdhulp in het gezinshuis, melden wij dit direct bij de Inspectie Jeugdzorg en de Gemeente. We verstrekken bij die melding gegevens die voor het onderzoeken van de melding noodzakelijk zijn.

We melden de calamiteit ook aan de wettelijke vertegenwoordiger en de betrokken plaatsende instelling.

We maken een verslag van de calamiteit.

(Gewelds-)incidenten worden gemeld bij de toegang van de desbetreffende Gemeente met daarbij een beschrijving van het incident.

Protocollen

Gezinshuis WindMee denkt er over na of zij zelf nog protocollen moeten ontwikkelen en zo ja welke. Wat moet, dat moet, dus in ieder geval geldt dat we bij signalen van huiselijk geweld werken met de meldcode. De komende tijd gaan we bekijken wat we verder nog verplicht zijn. We willen echter uitgaan van "de bedoeling" boven allerlei ingewikkelde procedures. We willen namelijk zo min mogelijk paarse krokodillen.

Copyright © All Rights Reserved