Veiligheid

Veiligheid

Gezinshuis WindMee probeert potentieel gevaar af te wenden en beschermende maatregelen te nemen tegen potentieel gevaar.

Wie kijkt mee in het gezinshuis?

De gezinshuisouders laten een orthopedagoog meekijken met het handelen in het gezinshuis en de matching van nieuwe jeugdigen. Gezinshuis WindMee ontvangt deze orthopedagogische ondersteuning van YKO.

Ook laten wij door dit bureau jaarlijks onafhankelijk onderzoek doen naar de veiligheid van de jeugdigen in het gezinshuis.

Dit gebeurt middels een vragenlijst die de jeugdigen anoniem invullen.

Ook komt een vertrouwenspersoon van Zorgbelang regelmatig naar het gezinshuis om de jeugdigen de gelegenheid te geven een beroep op haar te doen.

BHV en brandveiligheid

Er is een BHV'er in het gezinshuis. Er zijn maatregelen genomen in het gezinshuis ten aanzien van de brandveiligheid, zoals rookmelders en brandblussers. Een van de gezinshuisouders is inspecteur van de brandblussers.

Agressie

Gezinshuis WindMee baseert handelen ten aanzien van agressie en geweld onder meer op de richtlijn ernstige gedragsproblemen. Een signaleringsplan kan onderdeel worden van de begeleiding van de jeugdige.

Geweldsincidenten worden gemeld bij de wettelijke vertegenwoordiger, de plaatsende instantie, de gemeente.

Bij signalen van huiselijk geweld werken we met de meldcode.


Alcohol en drugsgebruik

Je mag niet roken, alcohol drinken of andere drugs gebruiken tijden het wonen in het gezinshuis. Wanneer we je betrappen met alcohol of drugs, wordt dit onderdeel van je begeleidingstraject. We werken met geweldloos verzet ten aanzien van gebruik. Doorverwijzing naar verslavingszorg kan aan de orde zijn. Wanneer het drugsgebruik niet stopt, kan de plaatsing beeindigd worden. Klik hier voor het beleid.

Medezeggenschap

De medezeggenschap van cliënten binnen het gezinshuis is individueel ingeregeld door:

- Inspraak bij het hulpverleningsplan

- Inspraak in het pedagogische klimaat

Meten van Veiligheid

Jaarlijks meet de orthopedagoge de veiligheid middels een Checklist indicatoren veiligheid kind in gezinshuis, die zij invult naar aanleiding van haar bezoeken aan het gezinshuis en de geprekken die zij op regelmatige basis heeft met de gezinshuisouders. Daarnaast wordt het pedagogische leefklimaat gemeten. Als derde wordt de veiligheid in het gezinshuis gemeten met een anonieme vragenlijst die door alle kinderen in het gezinshuis worden ingevuld.

In augustus 2019 gaven de kinderen een 8,4 voor de veiligheid in het gezinshuis. Uitgebreide data vind je in dit bestand.


Seksualiteit

Gezinshuis WindMee onderschrijft de werkwijze in het Kwaliteitskader Rouvoet. Het laat jaarlijks onafhankelijk onderzoek doen naar de veiligheid van de jeugdigen in het gezinshuis door bureau YKO. Dit gebeurt middels een vragenlijst die de jeugdigen anoniem invullen.

Met betrekking tot seksueel gedrag werkt het gezinshuis met het Vlaggensysteem.

Suicidaliteit

Suicidale gedachten zijn onderwerp van gesprek in het gezinshuis. Bij vermoedens van suïcidaliteit, maken we een inschatting van de ernst eventueel aan de hand van een screeningslijst.

We kunnen doorverwijzen naar een behandelaar of indien het acuut is een beroep doen op de huisarts. Er zijn werkinstructies in geval van een suïcidepoging.

Vermissing

In dit protocol kun je meer lezen over het handelen bij vermissing van een jeugdige.

Copyright © All Rights Reserved